„MÁDARA COSMETICS“ REIKALAVIMAI IR SĄLYGOS

1. BENDROJO POBŪDŽIO SUSITARIMAS

AB MÁDARA COSMETICS (Latvija), registracijos Nr. 40003844254, adresas: Zeltiņu g. 131, Marupė, LV-2167, Latvija, toliau – (MÁDARA), yra atsakinga už turinį, pateiktą tinklavietėje www.madaracosmetics.com, (toliau – Tinklavietė), ir teikia paslaugas, laikydamasi toliau tekste išdėstytų reikalavimų ir sąlygų, pristatymo ir grąžinimo taisyklių, kitų reikalavimų ir sąlygų bei veiklos vykdymo nuostatų, kurių aprašymas paskelbtas Tinklavietėje, – kiek tai susiję su tam tikromis Bendrovės funkcijomis, taikomomis priemonėmis arba vykdomu prekybos skatinimu, klientų aptarnavimu, – viso to, kas sudaro minėtų reikalavimų ir sąlygų dalį bei yra į juos įtraukta (toliau bendrai šiame tekste – Reikalavimai ir Sąlygos). Atliekant autentifikavimą Tinklavietės INTERNETO PARDUOTUVĖS dalyje, Jūs patvirtinate, kad perskaitėte, supratote ir sutinkate be apribojimų arba išlygų su šiais Reikalavimais ir sąlygomis.

Kai naudotojas perka kosmetiką, siūlomą bendrovės MÁDARA Tinklavietėje, skirtoje jos pardavimui, (toliau – Prekes), parduodamas internetu, tai laikoma Nuotoline sutartimi, kuriai taikomi Latvijos Respublikos nuotolines sutartis reglamentuojantys teisės aktai, įskaitant (bet toliau nurodomais teisės aktais nesiribojant) Latvijos Respublikos įstatymą dėl naudotojų teisių apsaugos, Latvijos Respublikos Ministrų kabineto reglamentą dėl nuotolinės sutarties.

Jeigu klientas, kuris užsakė arba įsigijo prekes naudodamasis Tinklaviete, yra teisiniu požiūriu neveiksnus arba negali atlikti veiksmų, tokio asmens teisinis atstovas (pvz., tėvai, globėjai) atsako už šį užsakymą ir jo apmokėjimą. Tokioje situacijoje pirkimas yra neatšaukiamas, o už pirkinį sumokėta suma yra negrąžinama.

Prekių pirkimo nuotolinė sutartis laikoma sudaryta nuo Prekių pirkimo momento.

2. PRIVATUMAS

MÁDARA saugo fizinių asmenų pagrindines teises ir laisves, ypač teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą tvarkant fizinio asmens duomenis pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

MÁDARA tvarko Jūsų asmens duomenis įvairiais būdais keliems tikslams, atsižvelgiant į tai, ar esate registruotas naudotojas (žr. 2.2 punktą), neregistruotas naudotojas (žr. 2.3 punktą), kreipėtės dėl naujienlaiškių gavimo (žr. 2.4 punktą) arba dovanų kortelės įsigijimo (žr. 2.5 punktą). Informacija apie slapukų naudojimą pateikiama skyrelyje apie privatumo išlaikymą.

MÁDARA nenaudoja ir nesidalija gauta informacija, kurią pateikiate internetu, be teisinio pagrindo. MÁDARA yra įpareigojusi įstatymų numatytais atvejais atskleisti asmens duomenis valstybės ir savivaldybių įstaigų pareigūnams. Mes privalome atskleisti naudotojo asmens informaciją, kai to reikalaujama, remiantis įstatymais.

MÁDARA gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis, juos apibendrindama statistikos reikmėms, kad galėtų analizuoti ir tobulinti teikiamas paslaugas.

MÁDARA imasi visų galimų Jūsų asmens informacijos apsaugojimo priemonių, kad apsaugotų ją nuo pavogimo, praradimo, piktnaudžiavimo, taip pat neteisėtos prieigos įgijimo, duomenų atskleidimo, pakeitimo ir žalos padarymo.

2.1. BENDROSIOS TEISĖS

Remiantis galiojančiais įstatymais Jūs turite šias teises:

- reikalauti, kad būtų leista susipažinti su Jūsų asmens duomenimis;
- reikalauti, kiek tai įmanoma, ištaisyti arba ištrinti Jūsų asmens duomenis;
- reikalauti apriboti arba prieštarauti Jūsų asmens duomenų tvarkymui;
- reikalauti, kiek tai įmanoma, perkelti Jūsų asmens duomenis (perkėlimo galimybės užtikrinimo);
- bet kuriuo metu atsisakyti sutikimo tvarkyti Jūsų asmens duomenis;
- pateikti skundą nacionalinei asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijai;
- susisiekti su MÁDARA ir gauti papildomos informacijos apie jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Bendrovės MÁDARA informacija, skirta susisiekti:
AB MÁDARA COSMETICS
Zeltiņu g. 131, Mārupe, Latvia, LV-2167,
telefonas: +371 66154811, el. pašto adresas: [email protected].

2.2. REGISTRUOTAS NAUDOTOJAS
2.2.1. PASKYROS SUKŪRIMAS

Registruojantis Tinklavietėje ir sukuriant Jūsų atskirą kliento paskyrą, (toliau – Paskyra), Jūsų asmens duomenys naudojami sutarčiai su MÁDARA dėl Paskyros sukūrimo ir palaikymo sudaryti, ir ši sutartis tampa tolesnės komunikacijos kanalu, joje esantys duomenys naudojami Nuotolinei sutarčiai dėl produkto sudaryti.

Kuriant Paskyrą, patvirtinate, kad esate informuotas(-a), jog duomenys, kuriuos įvedate, yra tvarkomi tuo tikslu, kad būtų sukurta ir palaikoma paskyra, įskaitant tai, jog sukuriamas ir išsaugomas Jūsų pageidavimų sąrašas ir pirkimo istorija, Jums atsiunčiama informacija, susijusi su Nuotolinės sutarties vykdymu, pavyzdžiui, informacija apie užsakymo vykdymą, užsakymo atnaujinimą.

MÁDARA turi gauti ir tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kad sudarytų Nuotolinę sutartį naudojantis Paskyra kaip komunikacijos kanalu. Jei nepateiksite minėtų asmens duomenų, negalėsite sukurti Paskyros ir sudaryti nuotolinės sutarties.

Be to, pageidavimų sąraše ir pirkimo istorijoje esanti informacija naudojama siekiant pagerinti bendrovės MÁDARA teikiamas paslaugas ir produktų pasiūlymus, – tai pagrįsta teisėtu bendrovės MÁDARA interesu rengti informaciją apie siūlomų paslaugų ir produktų kokybę.

Paskyroje esanti informacija apie sudarytas Nuotolines sutartis (įsigytus produktus), įskaitant visą susirašinėjimą su Jumis, lieka ir yra saugoma kaip įrodymas, kad buvo sudaryta Nuotolinė sutartis ir ji buvo įvykdyta. Šią informaciją MÁDARA saugo dėl savo teisėto intereso apginti savo teises ir reikalavimus ginčo atveju, taip pat dėl būtinybės vykdyti įstatymo nustatytą įpareigojimą išsaugoti informaciją apie įvykdytą verslo veiklą.

Jūsų asmens duomenis, susijusius su Paskyros sukūrimu ir priežiūra bei Nuotolinės sutarties sudarymu ir vykdymu, tvarko tik MÁDARA ir mūsų verslo partneriai, teikiantys pristatymo paslaugas, IT programas ir mokėjimo sistemas. Minimalus asmens duomenų kiekis perduodamas verslo partneriams, atsižvelgiant į tai, kiek jiems jų reikia.

Konkrečiu tikslu Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi tol, kol ištrinsite Paskyrą arba pasibaigs Latvijos Respublikos įstatymų nustatytas saugojimo laikotarpis arba laikotarpis per kurį galima su ieškiniu kreiptis į teismą, atsižvelgiant į tai, kuris iš minėtų laikotarpių pasibaigs vėliau.

2.2.2. KOMERCINIŲ PRANEŠIMŲ GAVIMAS

Užsisakę gauti komercinius pranešimus, pavyzdžiui, prekių akcijas, specialius pasiūlymus, Jūs sutinkate, kad MÁDARA apdoros Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs nurodėte registracijos ir užsakymo formose, įskaitant Jūsų geografinę padėtį ir pirkimų istoriją.  

MÁDARA apdoroja Jūsų asmens duomenis, kad nusiųstų Jums aktualius ir tinkamus komercinius pranešimus. Apdorodama Jūsų pateiktą informaciją, MÁDARA atlieka įvairų profiliavimą, kad išanalizuotų, kokios paslaugos ir gaminiai Jūs galėtų dominti, ir nusiųstų Jums tinkančio turinio komercinį pranešimą.

Jei įsigyjate prekių interneto svetainėje, MÁDARA naudojasi Jūsų el. pašto adresu komerciniams pranešimams apie panašias prekes nusiųsti, net jei Jūs neužsisakėte gauti komercinių pranešimų. Jei nenorite gauti tokių pranešimų, pateikę užsakymą, atskirame el. laiške arba gavę kiekvieną komercinį pranešimą, Jūs galite atsisakyti ateityje gauti komercinius pranešimus. 

Jūsų su komercinių pranešimų siuntimu susijusius asmens duomenis apdoroja tik MÁDARA ir mūsų bendradarbiavimo partneriai, užtikrinantys IT struktūrų ir el. laiškų siuntimo platformas. Bendradarbiavimo partneriams perduodamas tik minimali reikalingų asmens duomenų apimtis.

Šiam tikslui Jūsų asmens duomenys apdorojami, kol Jūs atšaukiate savo sutikimą komerciniams pranešimams gauti arba atsisakote gauti juos gauti. Informacija apie sutikimo atšaukimą arba atsisakymą bus išsaugota, siekiant tinkamai įvykdyti Jūsų prašymą nesiųsti komercinių pranešimų.

Apdorojusi Jūsų prašymą, MÁDARA nutraukia komercinių pranešimų siuntimą. Tačiau atsižvelkite į tai, kad prašymo apdorojimas priklauso nuo technologinių galimybių įvykdyti Jūsų prašymą – tai gali užtrukti iki penkių parų.

2.2.3. ATSILIEPIMAI

Įrašę atsiliepimą apie Prekes, Jūs sutinkate, kad Jūsų vardas, pateiktasis Prekių įvertinimas ir atsiliepimas būtų paskelbti Tinklavietėje. Jeigu Jūs sukūrėte Paskyrą naudodamiesi galimybe užsiregistruoti per „Facebook“, Jūsų sumažintas atvaizdas bus pateiktas prie atsiliepimo.

Tinklavietė ir bendrovės MÁDARA paslaugų bei produktų kokybės pagerinimas. Atsiliepimai, paskelbti Tinklavietėje, ištrinami, tik jeigu tam tikri produktai daugiau nebėra siūlomi.

Jei reikia, MÁDARA gali su Jumis susisiekti telefonu arba elektroninių ryšių priemonėmis, kad išspręstų visas problemas, susijusias su paslauga arba produktu, dėl kurių Jūs parašėte atsiliepimą. Susisiekusi su Jumis, MÁDARA nustos naudoti Jūsų telefono numerį arba el.pašto adresą, kai tai susiję su atsiliepimu.

Jūsų asmens duomenis, susijusius su atsiliepimo paskelbimu, tvarko MÁDARA ir mūsų verslo partneriai, teikiantys IT programas. Minimalus asmens duomenų kiekis perduodamas verslo partneriams, atsižvelgiant į tai, kiek jiems jų reikia.

2.3. NEREGISTRUOTAS NAUDOTOJAS
2.3.1. NUOTOLINĖS SUTARTIES SUDARYMAS

Tam, kad būtų sudaryta Nuotolinė sutartis, MÁDARA turi gauti ir tvarkyti asmens duomenis, nurodytus užsakymo pateikimo formoje. Jei nepateiksite minėtų asmens duomenų, negalėsite sukurti sudaryti Nuotolinės sutarties.

MÁDARA renka ir saugo Jūsų pirkimo istorijoje esančią informaciją, siekdama pagerinti bendrovės teikiamas paslaugas ir produktų pasiūlymus, – tai pagrįsta teisėtu bendrovės MÁDARA interesu rengti informaciją apie siūlomų paslaugų ir produktų kokybę.

Paskyroje esanti informacija apie sudarytas Nuotolines sutartis (įsigytus produktus), įskaitant visą susirašinėjimą su Jumis, lieka ir yra saugoma kaip įrodymas, kad buvo sudaryta Nuotolinė sutartis ir ji buvo įvykdyta. Šią informaciją MÁDARA saugo dėl savo teisėto intereso apginti savo teises ir reikalavimus ginčo atveju, taip pat dėl būtinybės vykdyti įstatymo nustatytą įpareigojimą išsaugoti informaciją apie įvykdytą verslo veiklą.

Jūsų asmens duomenis, susijusius su Nuotolinės sutarties sudarymu ir vykdymu, tvarko „MÁDARA“ ir mūsų verslo partneriai, teikiantys IT programas. Minimalus asmens duomenų kiekis perduodamas verslo partneriams, atsižvelgiant į tai, kiek jiems jų reikia.

Konkrečiu tikslu Jūsų asmens duomenys bus saugomi tol, kol ištrinsite Paskyrą arba pasibaigs Latvijos Respublikos įstatymų nustatytas saugojimo laikotarpis arba laikotarpis per kurį galima su ieškiniu kreiptis į teismą, atsižvelgiant į tai, kuris iš minėtų laikotarpių pasibaigs vėliau.

2.3.2. KOMERCINIŲ PRANEŠIMŲ GAVIMAS

Užsisakę gauti komercinius pranešimus, pavyzdžiui, prekių akcijas, specialius pasiūlymus, Jūs sutinkate, kad MÁDARA apdoros Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs nurodėte užsakymo formoje, įskaitant Jūsų geografinę padėtį ir pirkimų istoriją.

MÁDARA apdoroja Jūsų asmens duomenis, kad nusiųstų Jums aktualius ir tinkamus komercinius pranešimus. Apdorodama Jūsų pateiktą informaciją apie geografinę padėtį ir pirkimų istoriją, MÁDARA atlieka įvairų profiliavimą, kad išanalizuotų, kokios paslaugos ir gaminiai Jūs galėtų dominti, ir nusiųstų Jums tinkančio turinio komercinį pranešimą.

Jūs įsigijote prekių interneto svetainėje, todėl MÁDARA naudojasi Jūsų el. pašto adresu komerciniams pranešimams apie panašias prekes nusiųsti, net jei Jūs neužsisakėte gauti komercinių pranešimų. Jei nenorite gauti tokių pranešimų, pateikę užsakymą, atskirame el. laiške arba gavę kiekvieną komercinį pranešimą, Jūs galite atsisakyti ateityje gauti komercinius pranešimus.

Jūsų su komercinių pranešimų siuntimu susijusius asmens duomenis apdoroja tik MÁDARA ir mūsų bendradarbiavimo partneriai, užtikrinantys IT struktūrų ir el. laiškų siuntimo platformas. Bendradarbiavimo partneriams perduodamas tik minimali reikalingų asmens duomenų apimtis.

Šiam tikslui Jūsų asmens duomenys apdorojami, kol Jūs atšaukiate savo sutikimą komerciniams pranešimams gauti arba atsisakote gauti juos gauti. Informacija apie sutikimo atšaukimą arba atsisakymą bus išsaugota, siekiant tinkamai įvykdyti Jūsų prašymą nesiųsti komercinių pranešimų. Apdorojusi Jūsų prašymą, MÁDARA nutraukia komercinių pranešimų siuntimą. Tačiau atsižvelkite į tai, kad prašymo apdorojimas priklauso nuo technologinių galimybių įvykdyti Jūsų prašymą – tai gali užtrukti iki penkių parų.

2.4. NAUJIENLAIŠKIŲ GAVĖJAS

Sutikę gauti naujienlaiškius, Jūs sutinkate, kad Jūsų nurodytu el. pašto adresu MÁDARA siųs komercinius pranešimus, pavyzdžiui, prekių akcijas ir specialius pasiūlymus.

Jūsų su komercinių pranešimų siuntimu susijusius asmens duomenis apdoroja tik MÁDARA ir mūsų bendradarbiavimo partneriai, užtikrinantys IT struktūrų ir el. laiškų siuntimo platformas. Bendradarbiavimo partneriams perduodamas tik minimali reikalingų asmens duomenų apimtis.

 Šiam tikslui Jūsų asmens duomenys apdorojami, kol Jūs atšaukiate savo sutikimą komerciniams pranešimams gauti arba atsisakote gauti juos gauti. Informacija apie sutikimo atšaukimą arba atsisakymą bus išsaugota, siekiant tinkamai įvykdyti Jūsų prašymą nesiųsti komercinių pranešimų.

Apdorojusi Jūsų prašymą, MÁDARA nutraukia komercinių pranešimų siuntimą. Tačiau atsižvelkite į tai, kad prašymo apdorojimas priklauso nuo technologinių galimybių įvykdyti Jūsų prašymą – tai gali užtrukti iki penkių parų.

2.5. DOVANŲ KORTELĖS NAUDOTOJAS

Tam, kad būtų sudaryta Nuotolinė sutartis dovanų kortelei įsigyti, MÁDARA turi gauti ir tvarkyti asmens duomenis, nurodytus dovanų kortelės įsigijimo formoje, o jeigu Jūs nurodėte kitą dovanų kortelės gavėją, MÁDARA taip pat išsaugo šio asmens vardą ir pavardę bei el. pašto adresą. Jeigu nepateiksite savo asmens duomenų, negalėsite sudaryti Nuotolinės sutarties.

Informacija, susijusi su dovanų kortelės įsigijimu, įskaitant visą susirašinėjimą su Jumis, išsaugoma kaip įrodymas, kad Nuotolinė sutartis buvo sudaryta ir įvykdyta. Šią informaciją MÁDARA saugo dėl savo teisėto intereso apginti savo teises ir reikalavimus ginčo atveju, taip pat dėl būtinybės vykdyti įstatymo nustatytą įpareigojimą išsaugoti informaciją apie įvykdytą verslo veiklą.

Jūsų ir, tam tikrais atvejais, dovanų kortelės gavėjo asmens duomenis, susijusius su Nuotolinės sutarties sudarymu ir vykdymu, tvarko tik MÁDARA ir mūsų verslo partneriai, teikiantys IT programas ir mokėjimo sistemas. Minimalus asmens duomenų kiekis perduodamas verslo partneriams, atsižvelgiant į tai, kiek jiems jų reikia.

Konkrečiu tikslu Jūsų ir, tam tikrais atvejais, dovanų kortelės gavėjo asmens duomenys bus saugomi tol, pasibaigs Latvijos Respublikos įstatymų nustatytas saugojimo laikotarpis arba laikotarpis per kurį galima su ieškiniu kreiptis į teismą, atsižvelgiant į tai, kuris iš minėtų laikotarpių pasibaigs vėliau.

Jei pateiksite prašymą pratęsti dovanų kortelės galiojimo laikotarpį 1 (vieną) mėnesį, šis prašymas bus saugomas iki pratęsto dovanų kortelės galiojimo laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai taikomi įstatymai nustato ilgesnį laikotarpį. Šios sąlygos taikomos tik dovanų kortelėms, kurios išduotos laikotarpiu nuo 2017 m. liepos 1 d.

3. TINKLAVIETĖS PASKIRTIS

Tinklavietė yra sukurta ir palaikoma bendrovės MÁDARA ir jos platinimo partnerių. Tinklavietė sukurta taip, kad efektyviai veiktų kaip verslo ir klientų komunikacijos programa, prekės ženklu pažymėtų produktų pardavimo internete programa, taip pat informacijos apie visus produktus ir bendrovę šaltinis.

4. PRODUKTAI IR PASLAUGOS ASMENINĖMS REIKMĖMS

Tinklavietėje pristatomi produktai ir paslaugos, taip pat bet kokie produktų mėginiai, kurie galėtų būti Jums suteikti, skirti tik Jums asmeniškai naudoti. Jūs negalite parduoti arba perparduoti iš mūsų gautų paslaugų arba produktų mėginių. MÁDARA turi teisę įspėjusi arba be įspėjimo panaikinti bet kurį užsakymą arba sumažinti bet kurį užsakytą kiekį produktų arba paslaugų, kurie turi būti Jums tiekiami (teikiami), jeigu Bendrovė nuspręstų, tai darydama tik savo nuožiūra, kad gali būti pažeisti mūsų Reikalavimai ir sąlygos.

5. INFORMACIJOS TIKSLUMAS

Mes stengiamės pateikti Tinklavietėje kiek galima tikslesnius mūsų produktų aprašymus. Jeigu su produktu susijusi informacija (aprašymas, spalvos ir pan.) pasikeičia, MÁDARA negali garantuoti, kad tinklalapyje skelbiama informacija bet kuriuo metu bus visiškai atnaujinta.

6. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

Visa Tinklavietėje esanti informacija ir turinys, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) prekių ženklus, logotipus, paslaugų ženklus, tekstus, grafiką, logotipus, mygtukų piktogramas, vaizdus, garso įrašus, duomenų rinkinius ir programinę įrangą, jų surinkimą ir organizavimą (bendrai – „Turinys“), yra bendrovės MÁDARA, mūsų filialų, partnerių ar licencijų turėtojų nuosavybė ir yra saugomi Latvijos Respublikos įstatymų ir kitų tarptautinių įstatymų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, įskaitant autorių teises ir prekių ženklus reglamentuojančius įstatymus. Mūsų prekių ženklai jokiu būdu negali būti naudojami be mūsų tiesioginio raštiško sutikimo.

7. PREKĖS

Bendrovės MÁDARA parduodamos prekės – kosmetika – nėra maisto produktai ir negali būti vartojamos kaip maistas. MÁDARA ėmėsi būtinų priemonių, kad užtikrintų, jog jos parduodama kosmetika, toliau vadinama „Prekėmis“, nebūtų dėl dizaino ir ypatingai dėl formos, kvapo, spalvos, išvaizdos, pakuočių, ženklinimo, tūrio arba dydžio klaidingai palaikyta maisto produktu ir nekeltų pavojaus vartotojų sveikatai ir saugai.

MÁDARA neleidžia naudoti klaidinančių teiginių apie bendrovės Prekių efektyvumą ir kitas jos kosmetikos savybes reklamuojant ją vartotojams, ir gamindama kosmetiką laikosi geros gamybos praktikos principų.

Bendrovės MÁDARA prekės susideda iš natūralių kosmetikai naudojamų produktų susidedamųjų dalių, pasirenkamų atsižvelgiant į tai, kad nekeltų grėsmės žmonių gyvybei, sveikatai, aplinkai ir atitiktų Latvijos Respublikos prekių ir paslaugų saugos įstatymo reikalavimus bei tarptautinių reglamentų, įskaitant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/95/EB dėl bendros gaminių saugos, 1987 m. birželio 25 d. Tarybos direktyvą dėl valstybių narių įstatymų, skirtų produktams, kurie, atrodydami kitokie, nei yra iš tikrųjų, kelia pavojų vartotojų sveikatai ar saugai, suderinimo, nuostatas.

Norėdami daugiau sužinoti apie įvairias Prekes, jų savybes ir kainas, specialius pasiūlymus ir jų galiojimo trukmę, spustelėkite čia.

8. KAINŲ NUSTATYMO TVARKA

Kainos www.madaracosmetics.com yra pateiktos eurais, tačiau kiekviena internetinė parduotuvė, veikianti tam tikroje šalyje, gali rodyti kainas vietine valiuta. Nors stengiamės nuolat tinklavietėje atnaujinti kainas, negalime garantuoti, kad kainos, kurios nurodomos užsakymo pateikimo metu, yra teisingos kainos, kurios tuo metu buvo taikomos produktams. Jei gausime Jūsų užsakymą, kuriame nurodysite skirtingą kainą nei tuo metu pateikiama svetainėje, mes susisieksime su Jumis ir pasiūlysime atšaukti užsakymą. Jeigu tokiu atveju nepavyktų su Jumis susisiekti per trumpą laiką, Jūsų užsakymas būtų automatiškai atšauktas, ir būtų grąžinta visa pinigų suma, sumokėta su konkretų užsakymą.

Visoms kainoms taikomas PVM mokestis arba kiti pardavimo mokesčiai, kaip nustatyta. Priklausomai nuo pristatymo vietos, užsakymui gali būti taikomi papildomi pristatymo mokesčiai, kurie bus aiškiai nurodyti prieš pateikiant jų mokėjimo reikalavimą ir įtraukiant į bendrą užsakymo kainą.

Visi muitai ir mokesčiai, kuriuos reikia sumokėti, kad gautumėte siuntą, pristatytą į Jūsų nurodytą vietą, yra Jūsų sumokami. MÁDARA neprivalo Jūsų informuoti apie tokius muitus arba mokesčius kuriuo nors metu prieš Jums pateikiant užsakymą arba jį pateikus www.madaracosmetics.com

9. PRISTATYMO TVARKA

Visi mūsų pristatymai atliekami turint patikimus duomenis apie atsekamumą ir greitį. Prašome peržiūrėti produktų pristatymo tvarką, kad išsiaiškintumėte, kaip organizuojamas pristatymas, ir suprastumėte nemokamo pristatymo sąlygas bei kokie yra papildomi pristatymo mokesčiai.

10. GRĄŽINIMO TVARKA

Užsakytų ir pristatytų produktų grąžinimas atliekamas atsižvelgiant į konkretų atvejį pagal paprastą tvarką. Prašome susipažinti su mūsų grąžinimo tvarka, kad įsitikintumėte, jog žinote apie galimybes grąžinti produktą ir gauti informaciją bei sutarties atšaukimo sąlygas.

11. NAUDOTOJO ATSAKOMYBĖ

Įgydami prieigą arba naudodamiesi Tinklaviete, Jūs turite laikytis šių Reikalavimų ir sąlygų, taip pat specialių perspėjimų arba nurodymų, taikomų prieigai arba skelbimui Tinklavietėje. Jūs visada turite laikytis įstatymų, priimtų normų ir vadovautis gera valia. Jūs negalite keisti (daryti jokių pakeitimų) Tinklavietės, jos Turinio, arba paslaugų, informacija apie kurias gali joje pasirodyti, ir jokiu būdu negalite pažeisti Tinklavietės arba trukdyti jos veikimui. Neatsiribojant nuo kitų šių Reikalavimų ir sąlygų bendrojo pobūdžio nuostatų, jeigu dėl aplaidumo arba sąmoningai nesilaikysite bet kurio iš įsipareigojimų, nurodytų Reikalavimuose ir sąlygose, būsite atsakingas(-a) už visus nuostolius ir žalą, kurių gali patirti MÁDARA, mūsų filialai, partneriai arba licencijos išdavėjai.

12. PRISIJUNGIMAS PRIE TREČIŲJŲ ŠALIŲ TINKLAVIEČIŲ

Mes nesame atsakingi už jokios tinklavietės, prie kurios galite prisijungti naudodami saitą mūsų tinklavietėje, turinį. Saitai Tinklavietėje yra tik dėl patogumo ir tai, kad jie yra, nereiškia, kad tai mūsų, filialų arba partnerių teikiama rekomendacija, kuri būtų susijusi su nurodomu turiniu, produktu, paslauga arba tiekėju. Jungimasis prie ne mūsų tinklavietės puslapių, kitų tinklaviečių yra Jūsų pačių prisiimama rizika. Mes jokiu būdu neįsipareigojame ištirti arba įvertinti, taip pat mes neteikiame garantijų dėl kitų tinklaviečių pasiūlymų, kai jos saitu sujungtos su mūsų Tinklaviete, taip pat neprisiimame jokios atsakomybės už kitų tokių puslapių ir tinklaviečių veiklą, turinį, produktus arba paslaugas, įskaitant, be apribojimų, jų privatumo išlaikymo ir kitus reikalavimus bei sąlygas. Jūs turite įdėmiai perskaityti visų tų tinklaviečių, prie kurių jungiatės, privatumo išlaikymo ir kitus reikalavimus bei sąlygas.

13. TEISINĖS ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Jūs sutinkate, kad, visiškai pagal įstatymus, MÁDARA jokiomis aplinkybėmis nebus atsakinga ir neprisiims teisinės atsakomybės (kai tai susiję su susitarimo pažeidimu, netyčiniu atveju ir kt.) jokiomis aplinkybėmis dėl bet tokio sutrikimo arba klaidos Jums naudojantis Tinklaviete.

Jūs sutinkate, kad, vadovaujantis įstatymais, MÁDARA jokiomis aplinkybėmis nebus atsakinga ir neprisiims teisinės atsakomybės (kai tai susiję su susitarimo, teisės pažeidimu (įskaitant netyčinį atvejį) ir kt.) jokiomis aplinkybėmis dėl a) verslo veiklos sutrikdymo; b) svetainės prieigos nesuteikimo arba suteikimo vėluojant; c) duomenų nepateikimo, neteisingo jų pateikimo, sugadinimo, sunaikinimo arba kitokio pakeitimo; d) bet kokio pobūdžio praradimo arba nuostolių, atsiradusių dėl jungimosi naudojantis tinklavietėje esančiais saitais prie kitų puslapių (tinklaviečių) arba tokių saitų buvimo; e) kompiuterio virusų, sistemos trikdžių ir nefunkcionavimo Jums naudojantis Tinklaviete, įskaitant jungimąsi per saitą arba trečiosios šalies tinklavietę; f) bet kokių turinio netikslumų arba praleidimų; g) įvykių, kurių nekontroliuojame.

MÁDARA nebus atsakinga už jokią netiesioginę, specialią, atsitiktinę arba susijusią bet kokio pobūdžio žalą (įskaitant prarastą pelną), susijusią su Svetaine arba Jūsų naudojimusi ja (negalėjimu naudotis), neatsižvelgiant į tai, kad veiksmas galėjo būti numatytas susitarime; teisės pažeidimą (įskaitant netyčinį atvejį) ir kt., netgi jeigu mes buvome informuoti apie tokios žalos galimybę.

14. SKUNDAI DĖL AUTORIŲ TEISIŲ

AB MÁDARA COSMETICS. Visos teisės saugomos.

Visas šios Tinklavietės turinys, korespondencija (el. paštu arba siunčiama paštu), taip pat rinkodaros medžiaga, naudojama reklamuojant tinklavietę trečiųjų šalių ištekliais, yra bendrovės MÁDARA nuosavybė. Turinio arba bet kurios jos dalies kopijavimas arba pakartotinis leidimas yra draudžiamas, išskyrus šiais tikslais:

Leidimas kopijuoti privačioms reikmėms:

Jūs galite nusikopijuoti tam tikras dalis arba jas atsispausdinti pagrįstoms asmeninėms reikmėms.

Leidimas kopijuoti arba perspausdinti ribotoms reikmėms:

Jūs galite atsispausdinti medžiagos kopijas arba jas pasidaryti skaitmeniniu būdu, kai jos skirtos trečiosios šalies reikmėms, tik tuo atveju, jei nurodote tinklavietę MÁDARA kaip turinio šaltinį ir pateikiate tinklavietės pagrindinio puslapio saitą (http://www.madaracosmetics.com) ant kiekvienos kopijos. Be to, jūs turite pranešti bet kuriai trečiajai šaliai, jog bendrinate šias kopijas, kad, jeigu šios kopijos būtų perpublikuotos, turi būti nuoroda, jog visos medžiagos šaltinis yra Tinklavietė MÁDARA ir pateiktas pagrindinio puslapio saitas (http://www.madaracosmetics.com).

15. ŽALOS ATLYGINIMAS

Jūs sutinkate atlyginti, kompensuoti ir apsaugoti mus nuo bet kokios žalos, nuostolių, pažeidimo arba išlaidų, taip pat mokesčių advokatui, kurių reikėtų dėl trečiosios šalies pretenzijų, veiksmų arba reikalavimų, susijusių su Jūsų šių taisyklių ir sąlygų pažeidimu, klaidingu pateikimu arba garantijomis, arba netinkamu naudojimosi šia Tinklaviete.

16. GINČAI

Kalbant apie bet kokius ginčus dėl Tinklavietės, visas teises ir įsipareigojimus bei visus veiksmus, numatytus šiuose Reikalavimuose ir sąlygose, reglamentuoja Latvijos Respublikos įstatymai, tarsi šie Reikalavimai ir sąlygos būtų sutarties, kuri būtų sudaryta ir visais atžvilgiais vykdoma Latvijoje.

Šalys, kurios sudaro Sutartį, pripažįsta, kad stengsis išspręsti bet kokius ginčus, susijusius su Jūsų apsilankymu Tinklavietėje arba kilusius dėl Nuotolinės sutarties vykdymo, aiškinimo arba nutraukimo, tarpusavio derybose.

Jei Šalys negali išspręsti ginčų taikiomis tarpusavio derybomis, visus ginčus, nesutarimus ir ieškinius nagrinėja ir sprendimus priima Latvijos Respublikos teismai, išskyrus atvejus, kai Jūs bet kokiu būdu pažeistumėte arba kiltų grėsmė, kad pažeisite mūsų intelektinės nuosavybės teises (arba mūsų filialų, partnerių arba licencijos išdavėjų intelektinės nuosavybės teisės), kuomet mes galėtume kreiptis su reikalavimu uždrausti arba dėl kitos priemonės į kitą teismą, ir Jūs sutinkate su išimtimi, kad būtų taikoma atitinkama jurisdikcija ir teismas vyktų atitinkamoje vietoje.

Šalys susitaria dėl ginčų sprendimo vietos ir tvarkos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 953/2008 dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės (Roma I) nuostatas.

Jeigu tarp bendrovės MÁDARA ir naudotojo kiltų ginčas, ar jų sudarytos sutarties nuostatos yra nesąžiningos, bet kuri iš sutarties šalių gali kreiptis į šioje Skyriuje nurodytą teismą, o naudotojas taip pat turi teisę kreiptis į vietinę Naudotojų teisių apsaugos instituciją.

Jeigu tarp bendrovės MÁDARA ir naudotjo kiltų ginčas dėl fizinių asmenų duomenų apsaugos, bet kuri iš sutarties šalių gali kreiptis į šioje Skyriuje nurodytą teismą, o naudotojas taip pat turi teisę kreiptis į vietinę duomenų apsaugos instituciją.

17. BENDROSIOS NUOSTATOS

Jūs sutinkate, kad šios Sąlygos apima visus tarp Jūsų ir MÁDARA sudarytus aktualius susitarimus dėl šios interneto svetainės ir jos turinio naudojimo Jūsų atžvilgiu.

MÁDARA turi teisę bet kuriuo metu keisti ir patikslinti šias Sąlygas, paskelbusi apie tai atitinkamus pakeitimus interneto svetainėje ir nurodžiusi paskutinių pataisų datą ir, jei pataisos, MÁDARA manymu, Jums gali būti svarbios, nusiuntusi Jums apie tai pranešimą el. paštu. Bet kurios šių Sąlygų pataisos įsigalioja jas paskelbus. Jūs sutinkate, kad, po tokių pataisų ir toliau naudodamiesi interneto svetaine, Jūs patvirtinate, kad sutinkate su visomis pataisomis. MÁDARA pasilieka teisę panaikinti arba atšaukti bet kokias šiomis Sąlygomis suteiktas teises. Jūs privalote laikytis šio atšaukimo arba pataisų nuo jų atlikimo dienos, įskaitant, jei tai būtina, nustojus bet kokiu būdu naudotis interneto svetaine.

Niekas šiose Sąlygose pasakyto neinterpretuojama kaip Jūsų ir MÁDARA partnerystės ar bendros įmonės įsteigimas. Jei Jūs nesugebate užtikrinti šių Sąlygų laikymosi, tai neturi įtakos mūsų teisei pareikalauti jų laikytis prieš tai arba po to. Jei kuris nors pagal įstatymus taikomų šių Sąlygų punktų negali būti įvykdytas, negalioja arba arbitražo ar teismo sprendimu pripažįstamas neįvykdomu arba negaliojančiu, tai neturi įtakos šių Sąlygų galiojimui arba taikymui bendrai, o jo vietoje pagal galimybes šiose Sąlygose padaromos pataisos pagal taikomus įstatymus, kad jos išsamiai atspindėtų pradinį šalių ketinimą pagal pradines Sąlygas.

18. NENUGALIMA JĖGA

AB MÁDARA COSMETICS nebus atsakinga už bet jokius vėlavimus, įsipareigojimų arba bet ko kito nevykdymą, jei tai lemtų aplinkybės ir kliūtys, nepavaldžios mūsų kontrolei, kurios apimtų, tuo neapsiribodamos, streikus, vyriausybės veiksmus, karus arba nacionalinio masto ekstremalias situacijas, terorizmo grėsmę arba veiksmus, aplinkos arba klimato anomalijas, trečiosios šalies veiklos nesėkmes, interneto ryšio problemas, taip pat techninės įrangos ir programinės įrangos gedimus. Tuo atveju, kai pasireikštų nenugalimos jėgos aplinkybės, stengsimės kuo greičiau įvykdyti vėluojančius užsakymus.

KOMERCINIŲ PRANEŠIMŲ GAVIMAS