LABOJUMS: AS MADARA Cosmetics nerevidēts starpperiodu pārskats par 2019. gada 6 mēnešiem

Iekšējā informācija, 2019-09-05 07:28 CEST

AS MADARA Cosmetics publicētajā 2019. gada 6 mēnešu finanšu pārskatā 13. lpp pie aprēķina formulu atšifrējuma ir ieviesusies kļūda. Labojums nerada nekādas izmaiņas iepriekš publicētā pārskata finanšu rezultātos. Koriģētais finanšu pārskats kopā ar vadības ziņojumu ir pieejams pielikumā (latviešu valodā).

AS MADARA Cosmetics vadlības ziņojums nerevidēts 6m 2019 (PDF)

--

AS Madara Cosmetics akcijas ir atļauts tirgot Nasdaq Baltic First North Market.

AS Madara Cosmetics sertificētais konsultants ir AS LHV Banka.