AS “MADARA Cosmetics” 2019.gada 28.maija kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

Iekšējā informācija, 2019-05-29 07:32 CEST

1. 2018. finanšu gada pārskata apstiprināšana.

1) Pieņemt zināšanai AS “MADARA Cosmetics” valdes un padomes ziņojumus, kā arī zvērināta revidenta atzinumu par 2018. finanšu gada darbības rezultātiem.

2) Apstiprināt AS “MADARA Cosmetics” valdes sastādīto un padomes izskatīto 2018. gada atsevišķo un 2018.gada konsolidēto pārskatu.

Balsošanas rezultāti: lēmumi ir pieņemti ar nepieciešamo balsu vairākumu.

2. Lēmuma pieņemšana par Sabiedrības peļņas izlietošanu.

1) AS “MADARA Cosmetics” 2018. finanšu gada peļņu (mātes uzņēmuma peļņu) 1 542 819 EUR apmērā atstāt šobrīd nesadalītu un ieskaitīt nesadalītajā peļņā (rezervēs).

2) Izmaksāt dividendēs 449 429,04 EUR, proti, 0,12 EUR par vienu akciju, no AS “MADARA Cosmetics” 2017. finanšu gada nesadalītās peļņas daļas 901 302,22 EUR apmērā, kas ar 2018.gada 22.maija AS “MADARA Cosmetics” kārtējas akcionāru sapulces lēmumu tika ieskaitīti AS “MADARA Cosmetics” nesadalītajā peļņā (rezervēs).

3) Atlikušo 2017.finanšu gada nesadalītās peļņas daļu 451 873,18 EUR apmērā atstāt kā AS “MADARA Cosmetics” nesadalīto peļņu.

4) Noteikt, ka dividenžu Ex-datums ir 2019.gada 10.jūnijs (proti, datums, sākot ar kuru par iegādātajām akcijām, par kurām tika pieņemts lēmums izmaksāt dividendes, dividendes nesaņems).

5) Noteikt, ka dividenžu ieraksta datums ir 2019.gada 11.jūnijs.

6) Noteikt, ka dividenžu izmaksas datums ir 2019.gada 12.jūnijs.

Balsošanas rezultāti: lēmumi ir pieņemti ar nepieciešamo balsu vairākumu.

3. Revidenta ievēlēšana 2019.gada, 2020.gada un 2021.gada pārskatu revīzijai un atlīdzības noteikšana Revidentam.

1) Ievēlēt SIA “Deloitte Audits Latvia” par AS “MADARA Cosmetics” gada pārskata obligāto revidentu 2019., 2020. un 2021. finanšu gadu pārskatu revīzijai.

2) Noteikt zvērināta revidenta kopējo atlīdzību par 2019., 2020. un 2021. finanšu gadu pārskatu revīzijas veikšanu 58 200 EUR apmērā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

3) Uzdot AS “MADARA Cosmetics” valdei noslēgt līgumu ar revidentu par AS “MADARA Cosmetics” 2019., 2020. un 2021. finanšu gadu pārskatu revīziju.

Balsošanas rezultāti: lēmumi ir pieņemti ar nepieciešamo balsu vairākumu.

4. Padomes vēlēšanas un atlīdzības noteikšana Padomes locekļiem.

1) Atsaukt no amata pašreizējos Sabiedrības padomes locekļus:
a. Zane Tamane;
b. Anu Pauliina Koskinen;
c. Anna Andersone;
d. Anna Ramata-Stunda.

2) Par Sabiedrības padomes locekļiem uz 5 (pieciem) gadiem ievēlēt šādas personas:
a. Zane Tamane;
b. Anu Pauliina Koskinen;
c. Anna Andersone;
d. Anna Ramata-Stunda;
e. Liene Drāzniece.

3) Noteikt atlīdzību par AS “MADARA Cosmetics” padomes locekļu amata pienākumu pildīšanu katram padomes loceklim saskaņā ar stundas likmi, kas tiek noteikta 72,56 EUR stundā (pirms nodokļu ieturēšanas), bet jebkurā gadījumā ne vairāk kā 1’000 EUR mēnesī (pirms nodokļu ieturēšanas).

Balsošanas rezultāti: lēmumi ir pieņemti ar nepieciešamo balsu vairākumu.

AS “MADARA Cosmetics” valde

--

AS Madara Cosmetics akcijas ir atļauts tirgot Nasdaq Baltic First North Market.

AS Madara Cosmetics sertificētais konsultants ir AS LHV Banka.