Paziņojums par AS “MADARA Cosmetics” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

Iekšējā informācija, 2019-04-26 10:34 CEST

AS “MADARA Cosmetics”, reģistrācijas numurs: 40003844254, juridiskā adrese: Zeltiņu iela 131, Mārupes novads, Mārupe, LV-2167, Latvija, valde sasauc kārtējo AS “MADARA Cosmetics” akcionāru sapulci. Sapulce notiks 2019.gada 28.maijā plkst. 13.00 Zeltiņu ielā 131, Mārupes novadā, Mārupē, LV-2167, Latvijā, AS “MADARA Cosmetics” telpās (tomēr, ņemot vērā AS “MADARA Cosmetics” lielo akcionāru skaitu, sabiedrības valde patur iespēju mainīt sapulces norises vietu no iepriekš minētās uz citu vietu Rīgā, ja, saskaņā ar šajā paziņojumā zemāk noteikto, līdz 2019.gada 13.maijam plkst. 17.00, dalībai sapulcē būs pieteicies liels akcionāru skaits. Šādā gadījumā līdz 2019.gada 14.maijam tiks publicēts attiecīgs paziņojums ar precizēto sapulces norises vietu, kā arī attiecīgā informācija būs pieejama AS “MADARA Cosmetics” interneta mājaslapā (www.madaracosmetics.com) un AS “Nasdaq Riga” interneta mājaslapā (www.nasdaqbaltic.com).

Sapulces darba kārtībā ir iekļauti šādi jautājumi:
1. 2018. finanšu gada pārskata apstiprināšana.
2. Lēmuma pieņemšana par Sabiedrības peļņas izlietošanu.
3. Revidenta ievēlēšana 2019.gada, 2020.gada un 2021.gada pārskatu revīzijai un atlīdzības noteikšana Revidentam.
4. Padomes vēlēšanas un atlīdzības noteikšana Padomes locekļiem.

Akcionāru reģistrēšanās notiks sapulces dienā, 2019.gada 28.maijā, no plkst. 12.00 līdz 13.00 akcionāru sapulces norises vietā.

Lai paātrinātu reģistrēšanās procesu, lūgums akcionāriem iepriekš elektroniski paziņot par savu dalību sapulcē, nosūtot attiecīgu paziņojumu uz e-pastu: [email protected] līdz 2019.gada 13.maijam plkst. 17.00.

Ieraksta datums akcionāru dalībai AS “MADARA Cosmetics” kārtējā akcionāru sapulcē ir 2019.gada 20.maijs. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tiem piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties AS “MADARA Cosmetics” kārtējā akcionāru sapulcē 2019.gada 28.maijā.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Akcionāriem reģistrējoties, jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments. Ja akcionāri sapulcē piedalās ar pārstāvja starpniecību, pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties, ir papildus jāiesniedz arī pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara (pilnvarojuma veidlapa pieejama AS “MADARA Cosmetics” interneta mājaslapā www.madaracosmetics.com un AS “Nasdaq Riga” interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com), savukārt likumiskajiem pārstāvjiem ir jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments.

Sabiedrības akcionāri un to pilnvarotie pārstāvji, kas pārstāv vismaz 5% no kopējā balsstiesīgo akciju skaita, var pieprasīt valdei papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā līdz 2019.gada 3.maijam sabiedrības juridiskajā adresē Zeltiņu ielā 131, Mārupes novadā, Mārupē, LV-2167, Latvijā, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00.

Akcionāri var bez maksas iepazīties ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem no 2019.gada 14.maija līdz 2019.gada 27.maijam, darba dienās no plkst. 09.00 līdz 17.00 Zeltiņu ielā 131, Mārupes novadā, Mārupē, LV-2167, Latvijā, AS “MADARA Cosmetics” telpās, bet akcionāru sapulces dienā – reģistrācijas vietā.

Informācija par akcionāru sapulci pieejama arī AS “MADARA Cosmetics” interneta mājaslapā www.madaracosmetics.com un akciju sabiedrības "Nasdaq Riga" interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com.

AS “MADARA Cosmetics” kopējais akciju un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 3 745 242.

AS “MADARA Cosmetics” valde

--

AS Madara Cosmetics akcijas ir atļauts tirgot Nasdaq Baltic First North Market.

AS Madara Cosmetics sertificētais konsultants ir AS LHV Banka.