AS “MADARA Cosmetics” 2018.gada 22.maija kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

← visi investoru jaunumi

Iekšējā informācija, 2018-05-22 15:23 CEST (GLOBE NEWSWIRE)

AS “MADARA Cosmetics” 2018.gada 22.maija kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

1. 2017. finanšu gada pārskata apstiprināšana.

1) Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes un padomes ziņojumus, kā arī zvērināta revidenta atzinumu par 2017. finanšu gada darbības rezultātiem.
2) Apstiprināt Sabiedrības valdes sastādīto un Sabiedrības padomes izskatīto 2017. finanšu gada pārskatu.
3) Apstiprināt Sabiedrības valdes sastādīto un Sabiedrības padomes izskatīto 2017. finanšu gada konsolidēto pārskatu.

Balsošanas rezultāti: lēmumi ir pieņemti ar nepieciešamo balsu vairākumu.

2. Padomes locekļu ievēlēšana.

1) Atsaukt no amata pašreizējos Sabiedrības padomes locekļus:
a. Zane Tamane;
b. Liene Drāzniece;
c. Anna Andersone;
d. Solvita Kurtiša;
e. Anna Ramata-Stunda.

2) Par Sabiedrības padomes locekļiem uz 5 (pieciem) gadiem ievēlēt šādas personas:
a. Zane Tamane;
b. Anu Pauliina Koskinen;
c. Anna Andersone;
d. Solvita Kurtiša;
e. Anna Ramata-Stunda.

3) Noteikt atlīdzību par Sabiedrības padomes locekļu amata pienākumu pildīšanu katram padomes loceklim: 72,56 EUR stundā (pirms nodokļu ieturēšanas), bet jebkurā gadījumā ne vairāk kā 1 000 EUR mēnesī (pirms nodokļu ieturēšanas).

Balsošanas rezultāti: lēmumi ir pieņemti ar nepieciešamo balsu vairākumu.

3. Lēmuma pieņemšana par 2017. finanšu gada peļņas izlietojumu.

1) Daļu no kopējās Sabiedrības 2017. finanšu gada peļņas (mātes uzņēmuma peļņas) 1 238 374 EUR apmērā sadalīt, izmaksājot dividendēs kopumā 337 071,78 EUR, proti, 0,09 EUR par vienu akciju. Atlikušo summu no 2017. finanšu gada peļņas 901 302,22 EUR apmērā novirzīt Sabiedrības turpmākai attīstībai.

2) Noteikt, ka dividenžu ieraksta datums ir 2018.gada 11.jūnijs. Noteikt, ka dividenžu izmaksas datums ir 2018.gada 12.jūnijs. Noteikt, ka dividenžu Ex-datums ir 2018.gada 8.jūnijs.

Balsošanas rezultāti: lēmumi ir pieņemti ar nepieciešamo balsu vairākumu.

4. Personāla opciju izlaišanas un ar to saistītās pamatkapitāla nosacītās palielināšanas apstiprināšana.

1) Izlaist Sabiedrības 7 000 personāla opcijas par kopējo summu 700 EUR (proti, izlaist 7 000 personāla opcijas ar katras personāla opcijas nominālvērtību 0,10 EUR).

2) Noteikt, ka Sabiedrības valde ir tiesīga piešķirt izlaistās personāla opcijas Sabiedrības darbiniekiem – struktūrvienību vadītājiem un padomes locekļiem, kuri ir snieguši būtisku ieguldījumu Sabiedrības biznesa attīstībā.

3) Noteikt, ka personāla opciju turētāji zaudē tiesības izlietot tiem piešķirtās personāla opcijas, ja darba tiesiskās attiecības starp Sabiedrības un personāla opciju turētāju izbeidzas, vai personāla opciju turētājs, kas ir Sabiedrības padomes loceklis, ir atsaukts vai atstājis amatu.

4) Noteikt, ka viena piešķirtā personāla opcija dod tiesības iegūt vienu Sabiedrības dematerializētu uzrādītāja akciju ar katras akcijas nominālvērtību 0,10 EUR. Sabiedrība emitē akcijas uz Sabiedrības nesadalītās peļņas rēķina.

5) Personāla opciju turētāji iegūst personāla opcijas ar to piešķiršanas brīdi (proti, ar attiecīga valdes lēmuma pieņemšanas brīdi), ar tiesībām uzsākt opciju tiesību izlietošanu pēc 36 (trīsdesmit sešiem) mēnešiem no to iegūšanas brīža (“Turēšanas periods”). Pēc Turēšanas perioda beigām, personāla opciju turētājs ir tiesīgs iegūt tādu skaitu Sabiedrības akciju, cik tam ir piederējušas personāla opcijas, 30 (trīsdesmit) dienu laikā, sākot ar nākamo dienu, kad beidzas Turēšanas periods, par to iesniedzot pieteikumu Sabiedrības valdei.

6) Noteikt, ka, izlietojot personāla opcijas, jaunās emisijas akcijas tiek iegūtas bez maksas.

7) Noteikt, ka personāla opcijas nav atsavināmas, un tās nevar tikt mantotas.

8) Palielināt Sabiedrības pamatkapitālu ar nosacījumu (nosacītais pamatkapitāls) par summu 700 EUR (proti, maksimālā summa, par kādu Sabiedrības valde varēs veikt faktisko jauno akciju emisiju).

9) Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla nosacītās palielināšanas noteikumus (Pielikums Nr.2).

10) Uzdot Sabiedrības valdei sagatavot un apstiprināt attiecīgus Sabiedrības opciju izlaišanas noteikumus un ar to saistītos citus nepieciešamos dokumentus.

Balsošanas rezultāti: lēmumi ir pieņemti ar nepieciešamo balsu vairākumu.

AS “MADARA Cosmetics” valde

--

AS Madara Cosmetics akcijas ir atļauts tirgot Nasdaq Baltic First North Market.

AS Madara Cosmetics sertificētais konsultants ir AS LHV Banka.