AS “MADARA Cosmetics” 2018.gada 22.maija kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

← visi investoru jaunumi

Iekšējā informācija, 2018-05-08 14:01 CEST (GLOBE NEWSWIRE)

AS “MADARA Cosmetics” 2018.gada 22.maija kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti:

1. 2017. finanšu gada pārskata apstiprināšana.
1.1. Pieņemt zināšanai AS “MADARA Cosmetics” valdes un padomes ziņojumus, kā arī zvērināta revidenta atzinumu par 2017. finanšu gada darbības rezultātiem.
1.2. Apstiprināt AS “MADARA Cosmetics” valdes sastādīto un AS “MADARA Cosmetics” padomes izskatīto 2017. finanšu gada pārskatu.
1.3. Apstiprināt AS “MADARA Cosmetics” valdes sastādīto un AS “MADARA Cosmetics” padomes izskatīto 2017. finanšu gada konsolidēto pārskatu.

2. Padomes locekļu ievēlēšana.
2.1. Atsaukt no AS “MADARA Cosmetics” padomes locekļu amata pašreizējos padomes locekļus:
2.1.1. Zane Tamane;
2.1.2. Liene Drāzniece;
2.1.3. Anna Andersone;
2.1.4. Solvita Kurtiša;
2.1.5. Anna Ramata-Stunda.

2.2. Par AS “MADARA Cosmetics” padomes locekļiem uz pieciem gadiem ievēlēt:
2.2.1. Zane Tamane;
2.2.2. Anu Pauliina Koskinen;
2.2.3. Anna Andersone;
2.2.4. Solvita Kurtiša;
2.2.5. Anna Ramata-Stunda.

2.3. Noteikt atlīdzību par AS “MADARA Cosmetics” padomes locekļu amata pienākumu pildīšanu katram padomes loceklim saskaņā ar stundas likmi, kas tiek noteikta 72,56 EUR stundā (pirms nodokļu ieturēšanas), bet jebkurā gadījumā ne vairāk kā 1 000 EUR mēnesī (pirms nodokļu ieturēšanas).

3. Lēmuma pieņemšana par 2017. finanšu gada peļņas izlietojumu.
3.1. Daļu no kopējās AS “MADARA Cosmetics” 2017. finanšu gada peļņas (mātes uzņēmuma peļņas) 1 238 374 EUR apmērā sadalīt, izmaksājot dividendēs kopumā 337 071,78 EUR apmērā, proti, 0,09 EUR par vienu akciju.
3.2. Atlikušo summu no 2017. finanšu gada peļņas 901 302,22 EUR apmērā novirzīt AS “MADARA Cosmetics” turpmākai attīstībai.
3.3. Noteikt, ka dividenžu ieraksta datums ir 2018.gada 11.jūnijs.
3.4. Noteikt, ka dividenžu izmaksas datums ir 2018.gada 12.jūnijs.
3.5. Noteikt, ka dividenžu Ex-datums ir 2018.gada 8.jūnijs (proti, datums, sākot ar kuru par iegādātajām akcijām, par kurām tika pieņemts lēmums izmaksāt dividendes, dividendes nesaņems).


4. Personāla opciju izlaišanas un ar to saistītās pamatkapitāla nosacītās palielināšanas apstiprināšana.
4.1. Izlaist AS “MADARA Cosmetics” 7 000 personāla opcijas par kopējo summu 700 EUR (proti, izlaist 7 000 personāla opcijas ar katras personāla opcijas nominālvērtību 0,10 EUR).
4.2. Noteikt, ka AS “MADARA Cosmetics” valde ir tiesīga piešķirt izlaistās personāla opcijas AS “MADARA Cosmetics” darbiniekiem – struktūrvienību vadītājiem un padomes locekļiem, kuri ir snieguši būtisku ieguldījumu AS “MADARA Cosmetics” biznesa attīstībā.
4.3. Noteikt, ka personāla opciju turētāji zaudē tiesības izlietot tiem piešķirtās personāla opcijas, ja darba tiesiskās attiecības starp AS “MADARA Cosmetics” un personāla opciju turētāju izbeidzas, vai personāla opciju turētājs, kas ir AS “MADARA Cosmetics” padomes loceklis, ir atsaukts vai atstājis amatu.
4.4. Noteikt, ka viena piešķirtā personāla opcija dod tiesības iegūt vienu AS “MADARA Cosmetics” dematerializētu uzrādītāja akciju ar katras akcijas nominālvērtību 0,10 EUR. AS “MADARA Cosmetics” emitē akcijas uz AS “MADARA Cosmetics” nesadalītās peļņas rēķina.
4.5. Personāla opciju turētāji iegūst personāla opcijas ar to piešķiršanas brīdi (proti, ar attiecīga valdes lēmuma pieņemšanas brīdi), ar tiesībām uzsākt opciju tiesību izlietošanu pēc 36 (trīsdesmit sešiem) mēnešiem no to iegūšanas brīža (“Turēšanas periods”). Pēc Turēšanas perioda beigām, personāla opciju turētājs ir tiesīgs iegūt tādu skaitu AS “Madara Cosmetics” akciju, cik tam ir piederējušas personāla opcijas, 30 (trīsdesmit) dienu laikā, sākot ar nākamo dienu, kad beidzas Turēšanas periods, par to iesniedzot pieteikumu AS “MADARA Cosmetics” valdei.
4.6. Noteikt, ka, izlietojot personāla opcijas, jaunās emisijas akcijas tiek iegūtas bez maksas.
4.7. Noteikt, ka personāla opcijas nav atsavināmas, un tās nevar tikt mantotas.
4.8. Palielināt AS “MADARA Cosmetics” pamatkapitālu ar nosacījumu (nosacītais pamatkapitāls) par summu 700 EUR (proti, maksimālā summa, par kādu AS “MADARA Cosmetics” valde varēs veikt faktisko jauno akciju emisiju).
4.9. Apstiprināt AS “MADARA Cosmetics” pamatkapitāla nosacītās palielināšanas noteikumus (pielikumā - angļu un latviešu valodā).

AS “MADARA Cosmetics” valde

--

AS Madara Cosmetics akcijas ir atļauts tirgot Nasdaq Baltic First North Market.

AS Madara Cosmetics sertificētais konsultants ir AS LHV Banka.