Regulamin strony AS MADARA COSMETICS

1. OGÓLNE POROZUMIENIE

AS „MÁDARA Cosmetics” (Łotwa), nr rej. 40003844254, adres: Zeltiņu iela 131, Mārupe, LV-2167, Łotwa, zwana dalej „MÁDARA”, zapewnia treść dostępną na stronie www.madaracosmetics.com, zwanej dalej „Stroną internetową”, oraz świadczy usługi zgodnie z poniższymi zasadami, warunkami dostawy, zasadami zwrotu towaru, innymi przepisami oraz polityką bezpieczeństwa, z którą można zapoznać się na Stronie internetowej, w związku z określonymi funkcjami, elementami i reklamą, jak również zapewnia obsługę klientów, a wszystkie te elementy są zawarte w niniejszych Warunkach (zwanych dalej „Warunkami”) i stanowią ich nieodłączną część. Logując się do E-SKLEPU znajdującego się na Stronie internetowej, oświadczasz, że przeczytałeś Warunki, zrozumiałeś je i zgaszasz się ich bezwarunkowo i bez ograniczeń przestrzegać.

W przypadku, gdy konsument za pośrednictwem internetu zakupił środki kosmetyczne oferowane do sprzedaży na Stronie internetowej MÁDARA, zwane dalej „Towarem”, wówczas taką umowę uważa się za Umowę zawartą na odległość, która podlega przepisom prawa Republiki Łotewskiej regulującym umowę zawartą na odległość, w tym, lecz nie tylko, przepisom Ustawy o ochronie prawa konsumenta Republiki Łotewskiej, Rozporządzeniu Gabinetu Ministrów Republiki Łotewskiej „Przepisy dotyczące umowy zawieranej na odległość.

W przypadku, gdy klient, który zamówił i zakupił produkt na Stronie internetowej, nie posiada zdolności do czynności prawnych lub zdolności prawnej, za zamówienie i opłacenie produktu odpowiada jego przedstawiciel ustawowy (np. rodzice, osoba sprawująca opiekę). W ww. przypadku zamówienie nie podlega anulowaniu, a dokonana płatność nie podlega zwrotowi.

Umowa zawierana na odległość jest uważana za zawartą w momencie opłacenia Towaru.

2. PRYWATNOŚĆ

MÁDARA chroni prawa podstawowe i wolności osób fizycznych, w tym prawo do poszanowania życia prywatnego, w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

MÁDARA przetwarza twoje dane osobowe na różne sposoby i w różnych celach w zależności od tego, czy jesteś zarejestrowanym użytkownikiem (patrz pkt 2.2.), niezarejestrowanym użytkownikiem (patrz pkt 2.3.), zapisałeś się do otrzymywania newslettera (patrz pkt 2.4.) lub kupiłeś kartę upominkową (patrz pkt 2.5). Informacje związane z wykorzystaniem plików cookie są dostępne w Polityce prywatności.

MÁDARA nie wykorzystuje i nie udostępnia uzyskanych informacji, które przekazałeś online, bez podstawy prawnej. Obowiązkiem MÁDARA jest ujawnienie danych osobowych organom państwowym i samorządowym w przypadkach określonych w ustawie. Spoczywa na nas obowiązek ujawnienia informacji osobowych konsumenta, jeśli wymagają tego przepisy prawa.

MÁDARA może przetwarzać twoje dane osobowe w formie zbiorczej do celów statystycznych, aby przeanalizować i usprawnić świadczone usługi i oferowane produkty.

MÁDARA dokonuje wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo twoich danych osobowych w celu ochrony ich przed kradzieżą, zagubieniem, nieuprawionym użyciem, jak również nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, przetworzeniem lub zniszczeniem.

2.1. PRAWA OGÓLNE

Na mocy obowiązujących przepisów prawa, przysługują ci następujące prawa:

- prawo do zażądania dostępu do swoich danych osobowych;
- prawo do zażądania ograniczenia lub usunięcia swoich danych osobowych, na ile jest to możliwe;
- prawo do zażądania ograniczenia lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
- prawo do przeniesienia danych osobowych, o ile to możliwe;
- prawo do odwołania w dowolnym momencie swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych;
- złożenia skargi do krajowego urzędu ochrony danych osób fizycznych;
- prawo do kontaktu z MÁDARA i uzyskania dodatkowych informacji o przetwarzaniu twoich danych osobowych.

Informacja kontaktowa krajowego urzędu ochrony danych osób fizycznych w Republice Łotewskiej: Państwowa Inspekcja Danych [Datu Valsts Inspekcija], Blaumaņa iela 11/13-15, Ryga, Łotwa, LV-1011, tel.: +371 67223131, e-mail: [email protected]

Informacja kontaktowa MÁDARA: 
MADARA COSMETICS, AS, Zeltiņu iela 131,
Mārupe, Łotwa, LV-2167, tel.: +371 66154811, e-mail: [email protected].

2.2. ZAREJESTROWANY UŻYTKOWNIK
2.2.1. UTWORZENIE KONTA

Po zarejestrowaniu się na Stronie i utworzeniu swojego konta użytkownika, zwanego dalej „Kontem”, twoje dane osobowe są wykorzystywane w celu zawarcia umowy z MÁDARA o utworzenie i prowadzenie Konta, które jest wykorzystywane jako kanał komunikacyjny do zawarcia Umowy na odległość.

Tworząc Konto, oświadczasz, że zostałeś poinformowany o tym, że podane przez ciebie dane będą przetwarzane w celu utworzenia i prowadzenia Konta, w tym do celów utworzenia i zachowania listy twoich preferencji i historii zakupów, oraz przesłania ci informacji związanych z wykonaniem Umowy zawieranej na odległość, np. informacji o realizacji zamówienia, korekta zamówienia.

MÁDARA musi otrzymać i przetwarzać twoje dane osobowe w celu zawarcia Umowy na odległość za pośrednictwem Konta jako kanału komunikacyjnego. Niepodanie tych danych osobowych oznacza niemożliwość utworzenia Konta i zawarcia Umowy na odległość.

Oprócz tego informacje zawarte w liście życzeń i historii zakupów są wykorzystywane w celu ulepszenia przez MÁDARA świadczonych usług i oferowanych produktów na podstawie prawnie uzasadnionych interesów MÁDARA polegających na gromadzeniu zbiorczych informacji o jakości świadczonych usług i oferowanych produktów.

Znajdujące się w Koncie informacje o zawartych Umowach na odległość (zakupionych produktach), w tym wszelka korespondencja z tobą, są przechowywane w charakterze dowodu, że Umowa na odległość została zawarta i wykonana. Informacje te MÁDARA przechowuje na podstawie prawnie uzasadnionych interesów polegających na ochronie swoich praw i interesów na wypadek wniesienia roszczeń oraz wykonania ustawowego obowiązku przechowywania informacji o prowadzonej działalności gospodarczej.

Twoje dane osobowe związane z utworzeniem i prowadzeniem Konta oraz zawarciem i wykonaniem Umowy na odległość są przetwarzane wyłącznie przez MÁDARA i partnerów biznesowych firmy, którzy zapewniają dostawę zamówień oraz struktury informatyczne oraz platformy płatnicze. Partnerzy biznesowi otrzymują minimalny wymagany zakres danych osobowych.

W tym celu twoje dane osobowe są przetwarzane do momentu usunięcia przez ciebie konta lub upłynięcia terminu przechowywania danych, o którym mowa w przepisach prawa Republiki Łotewskiej, lub przedawnienia się roszczeń w zależności od tego, który termin zajdzie później.

2.2.2. OTRZYMYWANIE POWIADOMIEŃ HANDLOWYCH

Subskrybując powiadomienia handlowe, np. otrzymywanie promocji produktowych, ofert specjalnych, udzielasz MÁDARA zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym oraz formularzu zamówienia, w tym lokalizacji i historii zakupów. 

MÁDARA przetwarza twoje dane osobowe w celu przesłania aktualnych i dostosowanych powiadomień handlowych. MÁDARA wykonuje różnego rodzaju profilowanie, gromadząc udzielone przez ciebie informacje w celu dokonania analizy, które usługi i produkty mogą cię zainteresować, i przesłania ci powiadomień handlowych o odpowiedniej treści.

Jeśli kupisz Produkty na Stronie internetowej, MÁDARA będzie wykorzystywać twój adres e-mail do wysyłania informacji handlowych dotyczących podobnych Produktów, nawet jeśli nie złożyłeś wniosku o otrzymywanie powiadomień handlowych. Jeśli nie chcesz otrzymywać takich powiadomień, możesz zrezygnować z dalszego wykorzystywania swojego adresu e-mail do wysyłania informacji handlowych w osobnej wiadomości e-mail bezpośrednio po złożeniu zamówienia, a także za każdym razem, gdy otrzymujesz powiadomienia handlowe.

Twoje dane osobowe związane z przesyłaniem powiadomień handlowych są przetwarzane przez MÁDARA i naszych partnerów biznesowych, którzy zapewniają struktury informatyczne, platformy mailowe i SMS. Partnerzy biznesowi otrzymują minimalny wymagany zakres danych osobowych.

W tym celu twoje dane osobowe są przetwarzane do momentu odwołania przez ciebie swojej zgody na otrzymywanie powiadomień handlowych lub zrezygnowania z otrzymywania powiadomień handlowych. Informacje o cofnięciu zgody lub rezygnacji będą przechowywane w celu należytego wykonania twojego wniosku o nieprzesyłanie powiadomień handlowych.

MÁDARA przerywa wysyłanie powiadomień handlowych po przetworzeniu twojego żądania. Zwracamy uwagę, że przetworzenie wniosku jest zależne od technologicznych możliwości realizacji żądania, które mogą trwać do pięciu dni.

2.2.3. OPINIE

Wystawiając opinię o Towarze, wyrażasz zgodę na opublikowanie twojego imienia, oceny udzielonej Towarowi i pozostawionej opinii na Stronie. Jeśli utworzyłeś Konto, korzystając z możliwości rejestracji przez platformę Facebook, przy opinii przedstawiona zostanie twoja fotografia w pomniejszonym formacie.

Ww. dane osobowe są przetwarzane w celu opublikowania opinii na Stronie i ulepszenia jakości usług i towarów oferowanych przez MÁDARA. Opublikowane na Stronie opinie są usuwane tylko w przypadku, gdy konkretny produkt nie jest już oferowany.

W razie konieczności MÁDARA może telefoniczne lub elektronicznie skontaktować się z tobą w celu rozwiązania problemów związanych z usługą lub towarem, dla którego wystawiłeś opinię. Po skontaktowaniu się z tobą MÁDARA nie będzie dalej wykorzystywać twojego numeru telefonu lub adresu e-mail w związku z pozostawioną opinią.

Twoje dane osobowe związane z publikowaniem opinii są przetwarzane przez MÁDARA i naszych partnerów biznesowych, którzy zapewniają struktury informatyczne. Partnerzy biznesowi otrzymują minimalny wymagany zakres danych osobowych.

2.3. NIEZAREJESTROWANY UŻYTKOWNIK
2.3.1. ZAWARCIE UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ

W celu zawarcia Umowy na odległość MÁDARA uzyskuje i przetwarza dane osobowe podane w formularzu złożenia zamówienia. Niepodanie swoich danych osobowych oznacza niemożliwość zawarcia Umowy na odległość.

MÁDARA gromadzi i przechowuje informacje o historii twoich zakupów w celu ulepszenia oferowanych usług i produktów na podstawie prawnie uzasadnionych interesów MÁDARA polegających na gromadzeniu informacji o jakości oferowanych usług i produktów.

Informacje związane z zawarciem i wykonaniem Umowy na odległość, w tym wszelka korespondencja z tobą, jest przechowywana w charakterze dowodu, że Umowa na odległość została zawarta i wykonana. Informacje te MÁDARA przechowuje na podstawie prawnie uzasadnionych interesów polegających na ochronie swoich praw i interesów na wypadek wniesienia roszczeń oraz wykonania ustawowego obowiązku przechowywania informacji o prowadzonej działalności gospodarczej.

Twoje dane osobowe związane z zawarciem i wykonaniem Umowy na odległość są przetwarzane wyłącznie przez MÁDARA i partnerów biznesowych firmy, którzy zapewniają dostawę zamówień, struktury informatyczne oraz platformy płatnicze. Partnerzy biznesowi otrzymują minimalny wymagany zakres danych osobowych.

Do tego celu twoje dane osobowe są przetwarzane do momentu upłynięcia terminu przechowywania danych, o którym mowa w przepisach prawa Republiki Łotewskiej, lub przedawnienia się roszczeń w zależności od tego, który termin zajdzie później.

2.3.2. OTRZYMYWANIE POWIADOMIEŃ HANDLOWYCH

Subskrybując powiadomienia handlowe, np. otrzymywanie promocji produktowych, ofert specjalnych, udzielasz MÁDARA zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych podanych w formularzu zamówienia, jak również twojej lokalizacji i historii zakupów.

MÁDARA przetwarza twoje dane osobowe w celu przesłania aktualnych i dostosowanych powiadomień handlowych. MÁDARA przeprowadza profilowanie, gromadząc zbiorcze dane o twojej lokalizacji i historii zakupów w celu dokonania analizy, które usługi i produkty mogą cię zainteresować, oraz przesłania powiadomień handlowych o odpowiedniej treści.

Przy zakupie Produktów na Stronie internetowej, MÁDARA wykorzystuje twój adres e-mail do wysyłania informacji handlowych dotyczących podobnych Produktów, nawet jeśli nie złożyłeś wniosku o otrzymywanie takich informacji handlowych. Jeśli nie chcesz otrzymywać takich powiadomień, możesz zrezygnować z dalszego wykorzystywania swojego adresu e-mail do wysyłania informacji handlowych w osobnej wiadomości e-mail bezpośrednio po złożeniu zamówienia, a także za każdym razem, gdy otrzymujesz powiadomienia handlowe.

Twoje dane osobowe związane z przesyłaniem powiadomień handlowych są przetwarzane przez MÁDARA i naszych partnerów biznesowych, którzy zapewniają struktury informatyczne, platformy mailowe i SMS. Partnerzy biznesowi otrzymują minimalny wymagany zakres danych osobowych.

W tym celu twoje dane osobowe są przetwarzane do momentu odwołania przez ciebie swojej zgody na otrzymywanie powiadomień handlowych lub zrezygnowania z otrzymywania powiadomień handlowych. Informacje o cofnięciu zgody lub rezygnacji zostaną zachowane w celu należytego wykonania wniosku o nieprzesyłanie powiadomień handlowych. MÁDARA przerywa wysyłanie powiadomień handlowych po przetworzeniu twojego żądania. Prosimy zwrócić uwagę, że przetworzenie żądania jest zależne od technologicznych możliwości realizacji żądania, które mogą trwać do pięciu dni.

2.4. ODBIORCA POWIADOMIEŃ

Wyrażając zgodę na otrzymywanie aktualności drogą mailową, udzielasz MÁDARA zgody na wysyłanie na podany przez ciebie adres powiadomień handlowych, np. promocji produktowych i ofert specjalnych.

Twoje dane osobowe związane z przesyłaniem powiadomień handlowych są przetwarzane przez MÁDARA i naszych partnerów biznesowych, którzy zapewniają struktury informatyczne, platformy mailowe i SMS. Partnerzy biznesowi otrzymują minimalny wymagany zakres danych osobowych.

 W tym celu twoje dane osobowe są przetwarzane do momentu odwołania przez ciebie swojej zgody na otrzymywanie powiadomień handlowych lub zrezygnowania z otrzymywania powiadomień handlowych. Informacje o cofnięciu zgody lub rezygnacji będą przechowywane w celu należytego wykonania twojego wniosku o nieprzesyłanie powiadomień handlowych.

MÁDARA przerywa wysyłanie powiadomień handlowych po przetworzeniu twojego żądania. Zwracamy uwagę, że przetworzenie wniosku jest zależne od technologicznych możliwości realizacji żądania, które mogą trwać do pięciu dni.

2.5. UŻYTKOWNIK KARTY UPOMINKOWEJ

W celu zawarcia Umowy na odległość o zakup karty upominkowej MÁDARA otrzymuje i przetwarza dane osobowe podane w formularzu zakupu karty upominkowej oraz, jeśli podałeś innego odbiorcę karty upominkowej, MÁDARA przetwarza imię i adres e-mail tej osoby. Niepodanie swoich danych osobowych oznacza niemożliwość zawarcia Umowy na odległość.

Informacje związane zakupem karty upominkowej, w tym wszelka korespondencja z tobą, jest przechowywana w charakterze dowodu, że Umowa na odległość została zawarta i wykonana. Informacje te MÁDARA przechowuje na podstawie prawnie uzasadnionych interesów polegających na ochronie swoich praw i interesów na wypadek wniesienia roszczeń oraz wykonania ustawowego obowiązku przechowywania informacji o prowadzonej działalności gospodarczej.

Twoje dane osobowe oraz, w określonych przypadkach, dane osobowe odbiorcy karty upominkowej związane z zawarciem i wykonaniem Umowy na odległość są przetwarzane wyłącznie przez MÁDARA i partnerów biznesowych firmy, którzy zapewniają struktury informatyczne oraz platformy płatnicze. Partnerzy biznesowi otrzymują minimalny wymagany zakres danych osobowych. Do tego celu twoje dane osobowe, a w określonych przypadkach dane osobowe odbiorcy karty upominkowej, są przetwarzane do momentu upłynięcia terminu przechowywania danych, o którym mowa w przepisach prawa Republiki Łotewskiej, lub przedawnienia się roszczeń w zależności od tego, który termin zajdzie później.

Jeśli złożyłeś wniosek o przedłużenie terminu ważności karty upominkowej o 1 (jeden) miesiąc, wniosek ten jest przechowywany do upłynięcia przedłużonego terminu ważności karty upominkowej, o ile właściwe przepisy prawa nie stanowią dłuższego terminu. Niniejsze przepisy dotyczą tylko tych kart upominkowych, które zostały wydane po 1 lipca 2017 r.

3. CEL FUNKCJONOWANIA STRONY INTERNETOWEJ

Niniejsza Strona internetowa została utworzona i jest administrowana przez MÁDARA oraz jej dystrybutorów. Strona internetowa została opracowana w taki sposób, aby jak najlepiej służyła ona jako platforma do komunikacji pomiędzy firmą a klientem, platforma do sprzedaży wyrobów w trybie online, jak również źródło informacji we wszystkich kwestiach związanych z wyrobami i firmą.

4. PRODUKTY I USŁUGI DO UŻYTKU OSOBISTEGO

Dostępne na Stronie internetowej produkty i usługi oraz ich próbki, które możemy ci zapewnić, są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego. Nie wolno sprzedawać lub odsprzedawać otrzymanych od nas usług lub próbek. MÁDARA zastrzega sobie prawo za powiadomieniem i bez niego do anulowania któregokolwiek wykonywanego zamówienia lub zmniejszenia ilości dostarczanych produktów w przypadkach, gdy według naszego uznania może to doprowadzić do naruszenia Warunków.

5. DOKŁADNOŚĆ INFORMACJI

Sporządzając opis produktów dostępnych na Stronie internetowej, staramy się udzielać jak najdokładniejszych informacji. Jeśli informacje związane z produktem (opis, kolor itp.) zostały zmienione, MÁDARA nie może zagwarantować, że w każdym momencie Strona internetowa, w tym zawarte na niej informacje, jest w pełni zaktualizowana.

6. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Wszystkie informacje i cała treść dostępna na niniejszej Stronie internetowej, w tym, lecz nie tylko, znaki towarowe, logotypy, znaki serwisowe, tekst, znaki graficzne, ikony przycisków, obrazy, fragmenty nagrań dźwiękowych, zbiory danych i oprogramowanie, ich zbiory oraz układ (wszystko łącznie zwane dalej „Treścią”) jest własnością MÁDARA, naszych spółek zależnych, partnerów i licencjodawców, która jest chroniona prawem Republiki Łotewskiej oraz innymi przepisami prawa międzynarodowego dotyczącego ochrony własności intelektualnej, w tym prawa, które reguluje wykorzystanie praw autorskich i znaków towarowych. Bez wyraźnej pisemnej zgody jakiekolwiek wykorzystanie znaków towarowych należących do nas do jakichkolwiek celów jest zabronione.

7. TOWAR

Towar sprzedawany przez MÁDARA to środki kosmetyczne, które nie są produktami spożywczymi i nie są przeznaczone do spożycia. MÁDARA dokonała wszelkich starań, aby forma sprzedawanych środków kosmetycznych, zwanych dalej „Towarem”, w tym rodzaj, zapach, kolor, wygląd, opakowanie, oznakowanie, pojemność i wielkość nie były mylone z produktami spożywczymi, jak również nie zagrażały zdrowiu i bezpieczeństwu konsumenta.

W stosunku do konsumenta MÁDARA nie zezwala na stosowanie mylących twierdzeń dotyczących skuteczności Towaru i innych właściwościach kosmetyku, jak również w trakcie produkty kosmetyków przestrzega dobrej praktyki produkcyjnej.

Towar MÁDARA składa się z naturalnych składników zawartych w kosmetykach, a ponadto jest to produkt bezpieczny dla życia i zdrowia człowieka oraz nieszkodliwy dla środowiska, który spełnia wymagania określone w Ustawie o bezpieczeństwie towarów i usług Republiki Łotewskiej, jak również przepisy międzynarodowych aktów prawnych.

Produkt i upominek, który jest dołączony do produktu, na przykład, w zamian za zakup lub określoną kwotę zakupu, uważa się za nierozłączną całość rzeczy, który nie może zostać przyjęty i zwrócony oddzielnie, z wyjątkiem przypadków, kiedy wyraźnie zrezygnowałeś z otrzymania upominku dołączonego do produktu.

Aby zapoznać się z asortymentem, cechami i cenami, ofertami specjalnymi i terminami, kliknij tutaj.

8. POLITYKA CENOWA

Wszystkie ceny podane na stronie internetowej www.madaracosmetics.com/lv są wyrażone w EURO. Dokładamy wszelkich starań, aby podane ceny zawsze były prawidłowe, jednak nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że w trakcie składania zamówienia podane ceny będą poprawne i w danym momencie obowiązujące. Po otrzymaniu twojego zamówienia, w którym podana cena różni się od ceny podanej na stronie internetowej w danym momencie, skontaktujemy się z tobą i zaproponujemy ci możliwość anulowania zamówienia. Jeśli nie będziemy w stanie szybko skontaktować się z tobą, twoje zamówienie zostanie automatycznie uznane za anulowane, a ty otrzymasz wszystkie płatności wykonane w związku z konkretnym zamówieniem.

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT oraz inne podatki handlowe, jeśli są wymagane. W zależności od adresu dostawy do twojego zamówienia może zostać doliczona dodatkowa opłata za wysyłkę, która jest wyraźnie wskazana przed potwierdzeniem płatności i zawarta w łącznej kwocie zamówienia.

Ostateczna cena Towaru wraz z podatkami i opłatami, jak również koszty dostawy i wysyłki pocztowej będą podane przez zawarciem Umowy na odległość.

W przypadku niemożliwości wcześniejszego wyliczenia kosztów dostawy lub kosztów usług, zostaniesz poinformowany o tym, że takie opłaty mogą zostać naliczone.

9. WARUNKI DOSTAWY

Dzięki naszemu długoletniemu doświadczeniu wszystkie dostawy są realizowane bezpiecznie i szybko. W celu uzyskania informacji o realizacji zamówień i warunkach dostawy, jak również o warunkach darmowej dostawy oraz dodatkowych kosztach dostawy zachęcamy do zapoznania się z naszymi Warunkami dostawy.

10. ZWROT TOWARÓW I PRAWO OD ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAKUPU

Każda kwestia związana ze zwrotem złożonego przez klienta i dostarczonego mu zamówienia jest rozpatrywana indywidualnie według uproszczonej procedury. W celu uzyskania informacji o możliwości zwrotu towaru przez klienta oraz w informacji o odstąpieniu od umowy i oddzielnych postanowieniach umowy zachęcamy do zapoznania się z naszymi Zasadami zwrotu towaru.

11. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

Odwiedzając Stronę internetową i korzystając z niej, zobowiązujesz się przestrzegać przedstawionych tu Warunków oraz ostrzeżeń i instrukcji dotyczących odwiedzin i korzystania ze strony, które są opublikowane na Stronie internetowej. Musisz zawsze działać w dobrej wierze, zgodnie z prawem i obyczajami. Nie wolno wprowadzać jakichkolwiek zmian i poprawek na Stronie, w znajdującej się na niej treści i usługach, jak również nie wolno w żaden sposób negatywnie wpływać na działanie Strony lub integralność funkcjonowania. Bez uszczerbku dla ogólnego charakteru punktów niniejszych Warunków, jeśli wskutek celowego działania lub zaniedbania dojdzie do naruszenia zobowiązań, o których mowa w niniejszych Warunkach, ponosisz odpowiedzialność za wszystkie straty i szkody, jakie to naruszenie mogło wyrządzić MÁDARA, naszym spółkom zależnym, partnerom i licencjodawcom.

12. HIPERŁĄCZA DO STRON OSÓB TRZECICH

Nie ponosimy odpowiedzialności za treść innych stron internetowych, do których lub z których przekierowują odwiedzających hiperłącza naszej Strony. Hiperłącza widoczne na Stronie są umieszczone w celu zapewnienia wygody i nie należy ich uważać za zgodę naszej firmy, naszych spółek zależnych i naszych partnerów na daną treść, produkt, usługę lub dostawcę. Korzystanie z hiperłączy przekierowujących na inne witryny internetowe, strony internetowe lub przekierowujących z nich odbywa się na twoje własne ryzyko. W żaden sposób nie ponosimy odpowiedzialność za kontrolę lub ocenę takich innych witryn internetowych, z których lub na które przekierowują hiperłącza znajdujące na naszej Stronie, ani nie gwarantujemy oferty takich innych witryn internetowych, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności i zobowiązań w stosunku do funkcjonowania, treści, produktów lub usług, w tym bez ograniczeń polityki prywatności i Regulaminu takich stron i witryn internetowych. Musisz uważnie zapoznać się z Regulaminem i Polityką prywatności wszystkich innych odwiedzanych witryn internetowych.

13. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wyrażasz zgodę na to, że zgodnie ze wszystkimi właściwymi ustawami strony z żaden sposób nie są odpowiedzialne (zgodnie z umową, wskutek zaniedbania lub z innego powodu) za jakikolwiek uszczerbek lub błąd powstały w związku z korzystaniem przez ciebie ze Strony internetowej.

Zgodnie z obowiązującym prawem, MÁDARA nie ponosi odpowiedzialności (z tytułu odpowiedzialności umownej, deliktowej (w tym zaniedbania) bądź innej) za a) przerwanie działalności gospodarczej przez MÁDARA; b) opóźnienia w dostępie lub przerwy w dostępie do Strony; c) niedostarczenie danych, błędne dostarczenie danych, wypaczenie, zniszczenie lub inne modyfikacje; d) straty lub szkody wszelkiego rodzaju powstałe w związku z istnieniem na Stronie internetowej hiperłączy przekierowujących na inne strony lub korzystaniem nich; e) wirusy komputerowe, awarie systemu lub nieprawidłowe działanie, które może wystąpić w związku z korzystaniem przez użytkownika ze Strony internetowej, w tym podczas korzystania z hiperłączy do Stron osób trzecich lub ze Stron osób trzecich; f) wszelkie nieścisłości lub pominięcia w treści lub g) zdarzenia pozostające poza naszą uzasadnioną kontrolą.

Strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek rodzaju szkody pośrednie, umyślne, przypadkowe lub wynikowe (w tym utracone zyski) powstałe w związku ze Stroną internetową lub korzystaniem z niej (lub niemożnością korzystania ze Strony internetowej) bez względu na formę działania, z tytułu odpowiedzialności umownej, deliktowej (w tym zaniedbania) bądź innej, nawet jeśli MÁDARA została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód.

14. SKARGI DOTYCZĄCE PRAW AUTORSKICH

AS „MÁDARA Cosmetics”. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Cała treść tej Strony internetowej, korespondencja (e-mail lub poczta), jak również materiały marketingowe wykorzystywane do promocji Strony w zasobach osób trzecich są własnością firmy MÁDARA. Powielanie lub publikowanie jakiejkolwiek części lub całości treści jest zabronione, z wyjątkiem następujących celów:

Zezwolenie na kopiowanie do użytku prywatnego:

Masz prawo tworzyć kopie Strony internetowej lub drukować części jej zawartości dla rozsądnego użytku osobistego.

Zezwolenie na kopiowanie lub ponowne publikowanie do ograniczonego użytku:

Kopiowanie materiałów w formie drukowanej, jak również cyfrowej do wykorzystania przez osoby trzecie jest dozwolone tylko po podaniu Strony MÁDARA jako źródła treści i materiałów z dodaniem adresu URL najwyższego poziomu (http://www.madaracosmetics.com/lv) do każdej kopii, która została ponownie opublikowana. Należy również poinformować osoby trzecie, którym udostępniasz te kopie, że w przypadku ponownego opublikowania takich kopii, jako źródło wszystkich materiałów należy wskazać stronę MÁDARA z adresem URL najwyższego poziomu (http://www.madaracosmetics.com).

15. KLAUZULA INDEMNIFIKACYJNA

Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić nas przed wszelkimi szkodami, stratami, utratami lub kosztami, jak również kosztami pomocy prawnej wynikającymi z roszczeń osób trzecich, działań lub żądań wynikających z naruszenia przez ciebie niniejszych Warunków, wszelkich błędów w twoich oświadczeniach lub gwarancjach lub korzystania z tej Strony internetowej.

16. TRYB ROZSTRZYGANIA SPORÓW

Strony umowy będą rozstrzygać polubownie wszystkie spory, które w jakikolwiek sposób odnoszą się do logowania się na Stronie lub powstałe w związku z wykonaniem, interpretacją lub obowiązywaniem Umowy na odległość.

W trybie i terminie określonym w przepisach prawa MÁDARA odpowie na jakikolwiek twój wniosek lub poinformuje o ewentualnej formie zaspokojenia roszczenia lub rozstrzygnięciu sporu albo alternatywnej formie zaspokojenia roszczenia.

Jeśli spór nie może zostać rozstrzygnięty polubownie, ty jako konsument możesz wnieść roszczenie do sądu powszechnego Republiki Łotewskiej właściwego dla siedziby MÁDARA, lub niezależnie od siedziby MÁDARA, sąd właściwy dla miejsca zamieszkania konsumenta.

MÁDARA może wnieść roszczenie przeciwko tobie jako konsumentowi jedynie do sądu tego państwa członkowskiego, w którym znajduje się twoje miejsce zamieszkania lub siedziba konsumenta.

MÁDARA w żaden sposób na mocy niniejszych Warunków nie ogranicza twojego prawa do zwrócenia się do odpowiedniego urzędu państwowego w celu ochrony swoich praw.

17. WARUNKI OGÓLNE

Wyrażasz zgodę na to, że niniejsze Warunki stanowią kompletną i aktualną umowę pomiędzy tobą a MÁDARA, dotyczącą korzystania przez ciebie z tej Strony internetowej i wszelkich zamieszczonych na niej treści.

MÁDARA zastrzega sobie prawo do zmiany i precyzowania niniejszych warunków w dowolnym momencie poprzez opublikowanie odpowiednich zmian na Stronie internetowej i wskazanie daty ostatniej zmiany oraz, jeśli zmiany w opinii MÁDARA mogą być dla ciebie ważne, poprzez wysłanie ci wiadomości e-mailem. Wszelkie zmiany Warunków wchodzą w życie natychmiast po ich opublikowaniu. Wyrażasz zgodę na to, że dalsze korzystanie ze Strony internetowej po zastosowaniu takich zmian stanowi zgodę na wszelkie zmiany. MÁDARA zastrzega sobie prawo do rozwiązania lub wycofania wszelkich praw przyznanych na mocy niniejszych Warunków. Jesteś zobowiązany do natychmiastowego zastosowania się do każdego takiego odwołania lub zmiany Warunków, w tym, jeśli to konieczne, zaprzestania korzystania z tej Strony.

Żadna część niniejszych Warunków nie powinna być interpretowana jako ustanowienie jakiegokolwiek partnerstwa lub innej formy spółki pomiędzy tobą a firmą MÁDARA. Przypadki, w których MÁDARA nie jest w stanie wyegzekwować przestrzegania przez ciebie niniejszych Warunków, nie ma wpływu na nasze każdorazowe pełne prawo do żądania takiego przestrzegania. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków jest niewykonalne lub nieważne zgodnie z obowiązującym prawem lub gdy zostanie uznane za niewykonalne przez jakikolwiek właściwy sąd arbitrażowy lub orzeczenie sądowe, taka niewykonalność lub nieważność nie wpływa na obowiązywanie i wykonalność całości niniejszych Warunków, a zamiast tego w niniejszych Warunkach wprowadza się zmiany stosownie do obowiązującego prawa w taki sposób, aby w pełni odzwierciedlały one pierwotne intencje stron, tak jak było to zamierzone w pierwotnych Warunkach.

18. SIŁA WYŻSZA

AS „MÁDARA Cosmetics” nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia, niewywiązanie się ze zobowiązań lub inne uchybienia powstałe w wyniku okoliczności i przeszkód pozostających poza naszą kontrolą, które obejmują, ale nie ograniczają się do strajków, działań rządowych, wojen lub sytuacji nadzwyczajnych w kraju, zagrożeń terrorystycznych lub aktów terroryzmu, anomalii środowiskowych lub klimatycznych, zaniechania stron trzecich, problemów z połączeniem internetowym, jak również wadliwego działania sprzętu i oprogramowania. W przypadku wystąpienia takich okoliczności siły wyższej postaramy się wyeliminować opóźnienia w możliwie najkrótszym czasie.